Nieuwbouw

Wanneer u als consument de beslissing heeft genomen om een nieuwbouw woning te laten verwezenlijken gaat er voor velen een droom uit komen. Een mooi huis en een perfecte plek om thuis te noemen. Van deze droom wilt u niet wakker liggen maar juist van genieten. Het is immers voor velen een 'once in a lifetime' gebeurtenis. Welldone Installatietechniek kan hier een belangrijke bijdrage in leveren. Met kennis van de laatste technieken, opgebouwde ervaring en efficientie in de uitvoer hebben wij een grote voorsprong op de rest van de installatiemarkt. Een specialisatie vormt 'de vrije sector' woning waar nauw contact met de eindgebruiker plaats vind vanaf het begin tot en met oplevering.

 

Het belang van de technische installatie 

Bij een nieuwbouw woning krijgt de technische installatie in de praktijk een minder hoge prioriteit als dat het zou moeten krijgen. In veel ogen van opdrachtgevers en consumenten is onder andere het aantal vierkante meters een belangrijk item, de esthetische vormgeving, de keuken, kozijnen etc.. Eigenlijk wel logisch misschien daar dit aspecten zijn welke visueel zichtbaar zijn waar men het eerste aan denkt.

Echter zou men dit na de bouw nogmaals vragen of na vijf jaar,  dan zou de technische installatie een hoge prioriteit ontvangen. Wees ervan bewust is onze  raad, de technische installatie niet te zien als sluitpost in uw begroting!

 

Impact van een goede installatie op woongenot

 • Comfort en behaaglijkheid;
  "Luchtvochtigheid en een goede ventilatie zijn essentieel voor de gezondheid voor de bewoners. Uit onderzoek is er gebleken dat er een samenhang is tussen gezondheidsklachten en onvoldoende ventilatie en luchtvochtigheid. Het meest bekende voorbeeld kennen we uit Vathorst (nieuwbouw wijk te Amersfoort). Verder word een gelijkmatige verdeling van de warmte als plezierig en comfortabel ervaren. Dit valt te realiseren met voldoende afgifte. Bij vloerverwarming een grote diameter van 22 mm en een hart op hart afstand van 15 of zelfs 10 centimeter zijn daarvoor essentieel. Kiest U voor radiatoren is het van belang dat deze goed (waterzijdig) worden ingeregeld."
   
 • Koeling;
  "In de huidige nieuwbouw komen de isolatiewaardes steeds hoger te liggen, waarmee koelen steeds belangrijker word". In de praktijk ziet men s'zomers in goed geisoleerde woningen dat het wel langer duurt voordat het warm word binnen maar dat het ook zeer lang duurt voordat deze warmte er uit is. Koeling is dan een zeer prettige optie"
   
 • Gemak;
  "een stopcontact  of UTP-aansluiting extra is in de praktijk zeer prettig daar we als consument steeds meer randapparatuur als mobiele telefoons, tablets of laptops hebben"
   
 • Veiligheid;
  "In de nieuwbouw is het mogelijk om direct veiligheidsvoorzieningen ter voorkoming van inbraak toe te passen ofwel voor te bereiden. Dit geld eveneens voor rook- of koolmonoxide melders. Dit zijn vaak aspecten waar men pas na de bouw regulier over nadenkt. Ook hiervoor geld "regeren is vooruitzien".
   
 • Woonoppervlakte;
  "door toepassing van vloerverwarming zowel op de begane vloer als op de eerste verdieping houdt u tussen de 2 en de 4 procent effectieve woonoppervlakte over. Dit in tegenstelling tot reguliere- of laagtemperatuur radiatoren."
   
 • Energienota;
  "Het afstemmen van een technische installatie op de behoeftes en wensen van de eindgebruiker of opdrachtgever geeft in de praktijk aantoonbaar lagere energielasten. Voor afstemming van de juiste producten en fabrikaten is de installateur de adviseur. Adviseur op basis van praktijkervaring en niet op kengetallen om alleen de EPC te behalen. Groot voordeel van een juiste afstemming is dan uiteindelijk een lagere energienota".

 

Energieprestatiecoëfficiënt (EPC)

De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft, en wordt bepaald door berekeningen vastgelegd in de norm NEN 7120 die sinds 1 juli 2012 de normen NPR 2916 (utiliteitsbouw) en NPR 5128 (woningbouw) vervangt. In Nederland geldt voor woningbouw sinds 2006 een eis van 0,8. De EPC-berekening is opgenomen in het bouwbesluit, en sinds 1995 is het verplicht deze bij een bouwaanvraag in te dienen. Vanaf 2011 geldt de strengere norm van 0,6[3] Vanaf 2015 is de norm EPC 0,4. (bron wikipedia)

De energieprestatiecoëfficiënt van een woning drukt de energetische prestatie van een woning uit. De waarde 1,0 is ongeveer wat een gemiddelde woning in 1990 presteerde. Een woning met een EPC van 0,6 gebruikt dus nog maar 60% van de energie, die zo'n woning twintig jaar terug gebruikt zou hebben. Voor woningen gold in 1990 de NEN 1068, uitgave 1981, waarin voor de woningschil een isolatiewaarde van 1,3 m²c°/W is vastgesteld en die redelijkerwijs door veroudering, ventilatie en glastoepassing in gevels verlaagd kan worden tot 1 m²c°/W. Die isolatiewaarde is een warmteweerstand en wordt Rc genoemd. Daardoor wordt de gemiddelde warmtedoorlating 1/Rc is 1 W/m²c°. Wanneer de warmtedoorlating door de woningschil wordt vervangen door een schijnbare warmtedoorlating door de vloeren, dan kan die waarde voor vrijstaande woningen met ± 2,5 worden vermenigvuldigd, omdat daar het oppervlak van de vloeren ± 2,5 keer kleiner is dan de woningschil. Bij een gemiddeld temperatuurverschil tussen binnen en buiten van 10° per jaar wordt het jaarlijks energieverbruik per m² vloer, voor oudere, vrijstaande woningen alleen voor verwarming : 1 W/m²c° x 2,5 x 10° x 32 Msec per jaar = 0,8 Gj/m².jaar. Deze uitkomst is een warmtedoorgangscoëfficiënt en dus geen energieprestatiecoëfficiënt, die aangevuld moet worden met het elektriciteitsverbruik en verminderd met eigen energieopwekking. Die aanvulling en vermindering zijn samen in het algemeen minder dan 10% en dus praktisch verwaarloosbaar, waardoor de energieprestatiecoëfficiënt voor vrijstaande woningen 0,8/Rc wordt, die echter niet overeenkomt met tabellen, waarin de uitkomst 2,5 x zo hoog is. Aangepast geldt : EPC = 2 / Rc voor vrijstaande woningen. Bij smalle tussenwoningen kan het verhoudingsgetal 2,5 zelfs 1 zijn, zodat daar geldt : EPC = 0,8 / Rc. Een algemene indeling kan worden aangenomen voor : tussenwoningen van 1 tot 1,5, eindwoningen van 1,5 tot 2 en voor vrijstaande woningen 2 tot 3. (bron wikipedia).

 

Herberekening en toesing bouwbesluit

Komen we gezamenlijk tot de conclusie dat de huidige maatregelen om de EPC eis te behalen, welke staan omschreven in het bestek niet aansluiten bij Uw wensen of gezinssituatie, dan kunnen we in samenspraak met onze partner fabrikanten een herberekening laten uitvoeren middels een Unieq 2.x (zip bestand) of met Enorm (EPG bestand).

herberekening epc met uniec of Enorm

 

vrije sector nieuwbouw woning epe heerde vaassen apeldoorn

 

Overige rolbeschrijvingen nieuwbouw

Voor inzicht in het bouwproces en de totstandkoming van uiteindelijk de nieuwbouw woning is het goed om de verschillende rollen en hun functies in beeld te hebben. We beschrijven hier de architecht, de bouwfysica adviseur en de aannemer.

 

Architect

De architect is verantwoordelijk voor het ontwerp van een gebouw. Architecten werken vrijwel altijd in opdracht, waardoor de creatieve bewegingsruimte verschilt. De architect interpreteert een opdracht en probeert de wensen van de klant en zijn eigen kennis en inzicht te verwerken in een ontwerp.

Op basis van gesprekken (of ander contact) met een opdrachtgever gaat de architect aan het schetsen. Architecten werken vaak in teams en leveren veelal meerdere schetsen, zodat een opdrachtgever keuzemogelijkheden heeft. Vaak moet een eerste schets op aanwijzing van de opdrachtgever aangepast worden. Een architect houdt bij het schetsen niet alleen esthetische punten in het oog, maar houdt ook rekening met de functie van het te ontwerpen gebouw. De functie bepaalt immers zaken als toegankelijkheid, gewenste lichtinval, het aantal ruimtes en beïnvloedt bijvoorbeeld materiaalkeuze. De architect maakt als het ware een professionele versie van de ideeën van een opdrachtgever, of heeft veel ruimte om zijn eigen ideeën in te voegen.

Als de schets eenmaal is geaccepteerd door de klant, moet die omgezet worden in een tekening waarmee de ingenieurs en aannemers aan het werk kunnen. Ontwerpen moeten dus wel realiseerbaar zijn.

Verder heeft de architect soms een adviserende rol. Hoewel de architect vaak met het ontwerpen van gebouw bezig zal zijn, kan hij ook aparte ruimtes of aan- en verbouwingen vormgeven.

voorbeeld tekeningen architect nieuwbouwwoning en installatiewerk

 

Bouwfysica-adviseur

Bouwfysica is een onlosmakelijk onderdeel van een nieuwbouw woning.  In weze omvat bouwfysica alles wat je in een gebouw kunt proeven, ruiken, horen en zien. Het gaat hierbij om milieu, gezondheid en veiligheid. Bij milieu denken we aan de energiezuinigheid of -neutraliteit van een gebouw, bij gezondheid aan het binnenmilieu en bij veiligheid is met name de brandveiligheid van belang. Dit zijn belangrijke zaken; het welbevinden van de gebruikers en dus ook hun prestaties worden immers beïnvloed door het binnenmilieu van een gebouw.. Het doel dat bij de advisering wordt nagestreefd is het creëren van een gezonde en prettige leef- of woonomgeving, waarbij bij voorkeur een energiezuinig en duurzaam gebouw wordt gerealiseerd. Hierbij word getoetst aan de huidge nieuwbouweisen (EPC) om uiteindelijk een geldige en haalbare bouwvergunning te kunnen realiseren. De bouwfysica-adviseur tracht het voorstel van de architect te toetsen aan de realiteit. Het ontwerp van de architect  en de toetsing van de bouwfysica-adviseur leiden in de praktijk tot tekeningen en een bestek waarin de beschrijving van het werk is opgenomen en hetgeen een onderlegger vormt voor en onderdeel is van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer. Het bestek en de tekeningen beschrijven zo nauwkeurig mogelijk wat de kwaliteits- en kwantiteitseisen zijn die de opdrachtgever aan het werk stelt.

 

Aannemer

Een aannemer is een onderneming die de verantwoordelijkheid op zich neemt om bouwactiviteiten te realiseren en te coördineren; de aannemer verzorgt, voor een in het contract bepaalde prijs en binnen een overeengekomen termijn, de levering van een volledig voltooid bouwwerk (bron: wiki). Een bedrijf dat in opdracht van de aannemer onderdelen van een bouwwerk uitvoert word 'onderaannemer' genoemd. Deze onderaannemers kunnen kan bijvoorbeeld het schildersbedrijf, de stucadoor of de installateur zijn.

 

succesvol nieuwbouw en goed installatieadvies

 

Vragen of interesse?

Bent U na het lezen van deze pagina geinteresseerd in nadere informatie, neem dan contact op met ons algemene telefoonnummer 0578 - 57 57 87 of middels ons contactformulier.